Monthly Archives: november 2020

Takknemlig og ydmyk for støtten til terapiridningen

Haugesund Rideklubb har fått 665.000 kroner fra stiftelsen Dam/ Helse og omsorgs-departementet til å gjennomføre prosjektet: «Terapiridning og dagrideleir i små kohorter».

I forbindelse med den pågående pandemien så vi i Haugesund Rideklubb dessverre det som nødvendig å stoppe terapiridningstilbudet vårt i vår. Derfor er det veldig kjekt at vi nå har fått støtte til å kunne gjennomføre det tradisjonelle terapiridningstilbudet i grupper, -i en annen form, med små kohorter som er innenfor de gjeldende smittevernreglene. For oss i Haugesund Rideklubb er det viktig å ha et bredt tilbud, som favner både elitesatsing i flere grener og ikke minst satsning på bredde innen ridesporten. Og det er flere grunner til at terapiridning er spesielt viktig for oss. Terapiridning er en helt unik kombinasjon av fritidstilbud og terapi, og vi vet at ridning fremmer koordinasjon, balanse, styrke og utholdenhet og gir sansestimulering gjennom et unikt samspill mellom hest og rytter.

Foto: Anja Gulleiksen
Vår trofaste terapihest Afghan klargjøres for terapitime

Det er spesielle faglige krav til terapiridning, som at det skal ledes av spesialutdannede fysioterapeuter: Og vi er stolte over å ha hatt et tilbud om terapiridning i over 25 år, sammen med spesialutdannet fysioterapeut Tone Grine Seeberg. Deltakerne er personer med ulik grad av funksjonsnedsettelse eller helsemessige utfordringer, og for mange er terapiridningen den eneste fritidsaktiviteten de deltar på. Samtidig har de fleste helseutfordringer som gjør det nødvendig å ta ekstra smittevernhensyn i forbindelse med Covid 19. Dette vanskeliggjorde gjennomføringen av et ordinært terapiridningstilbud.

Prosjektet «Terapiridning og dagrideleir i små kohorter»  er et prosjekt som retter seg mot barn, unge og voksne, og fokuserer på tilrettelegging og tilpasning av terapiridningstilbudet slik at det er gjennomførbart i forhold til smittevernhensyn. Prosjektet er todelt; Del 1 er et ukentlig tilbud i små kohorter/ individuelt. Del 2 er et intensivt tilbud med «rideleir» i 5 påfølgende dager i skoleferier. For å få til dette er det nødvendig med økt opplæring av leiere, både for å optimalisere det faglige tilbudet og i forhold til smittevern, og opplæring inngår derfor også som en del av prosjektet.

Opplæring av leiere og inkludering av deltakere er påbegynt. Gjennomføring av del 1 pågår gjennom prosjektperioden; oktober 2020-desember 2021. Del 2 gjennomføres første gang vinterferien 2021 (forutsatt at smittetrykket lokalt ikke øker ytterligere). Datainnsamling og evaluering gjennomføres ved semesterslutt for ukentlig terapiridningstilbud og etter gjennomføring for rideleirtilbudet. Og spesielt i forhold til intensive tilbud med rideleir er det lite erfaringer beskrevet, slik at vi gjennom prosjektet også kan være med å prøve ut og evaluere dette, noe som kan gi oss viktige erfaringer i arbeidet videre. Prosjektet vil dermed gi økt kunnskap om daglig terapiridning i forbindelse med gjennomføringen av dagrideleir.

Foto: Anja Gulleiksen
Terapiridning gir økt mestring

Tidligere forskning indikerer at prosjektet vil kunne gi både fysiske og psykososiale gevinster, som bedring i helse og atferd, språk, sosial fungering og kognitiv våkenhet, samt gi bedret balanse, motorisk kontroll og mer symmetrisk muskelaktivitet. Basert på erfaring er økt mestringsfølelse og glede også viktige utkomme.

Prosjektmidlene vi har fått nå vil dekke deltakernes rytterandel, og gir dermed også mulighet for tilbud om terapiridning til deltakere som ellers hadde takket nei av privatøkonomiske hensyn.

Vi setter stor pris på støtte og veiledningen vi fikk fra Norges idrettsforbund, ved Line Hurrød, i forbindelse med innsending av søknaden, og ikke minst er vi utrolig takknemlig for støtten vi nå har fått fra Stiftelsen Dam! Tusen takk!

Foto: Anja Gulleiksen
Tilbudet blir høyt verdsatt av terapirytterne.